Fjala e Perëndisë.

  • Ne besojmë fjalën e Perëndisë, Biblën, Shkrimet e Shenjta.
  • Bibla është zbulesa plotë dhe hyjnore e Perëndisë për njeriun.
  • Shkrimet e shenjta janë të frymëzuara nga Perëndia dhe pa gabime dhe janë autoriteti përfundimtar për besimin dhe jetën.
  • Bibla është përbërë nga 39-të libra të Dhiatës së Vjetër dhe 27-të libra të Dhiatës së Re.
  • 2 Timoteu 3:16,17 ” I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë.”

Kisha e Krishterë Ungjillore e Vëllezërve

Nuk është një denominacion, por e përbërë nga besimtarë të thjeshtë në Perëndinë Atë dhe Zotin Jezu Krisht, të larë e pastruar nga gjaku i Krishtit, derdhur në kryq para 2000 vjetësh. Ne besojmë se Krishti themeloi kishën e Tij në tokë dhe dëshiron që ne ta vazhdojmë atë deri kur Ai të kthehet për ta marrë atë pranë vetes.

Ne zbatojmë dy urdhëresat e Zotit Jezus:

Pagëzimin me zhytje nën ujë, i cili është simbol i vdekjes, varrosjes dhe ringjalljes së besimtarit me Krishtin.

Darkën e Zotit, e cila është shprehje e përbashkësisë së besimtarëve me njëri-tjetrin dhe me Zotin, por edhe një kujtesë se Krishti do të kthehet.

Our understanding of Christian Truth comes from the Bible.

The Bible

We believe that the Bible, all sixty-six books, is inspired by God. It directs our beliefs and practices.

Salvation

We believe that anyone can receive mercy for their wrongdoings by placing their trust in Jesus Christ and surrendering their lives to Him. It’s not a matter of works; it’s all about faith.

God

We believe that a perfect God exists – always has and always will. He is the Creator of all that we see.

Holy Spirit

We believe that the Holy Spirit is the third and final representation of God. He empowers us for life and service.

Humans

We believe that humanity was created by God in His image. We are rational beings accountable for all our choices, born alienated from God and unable to reconcile that alienation. Subsequently, we make choices to disobey God consistent with our alienation from God. These choices require justice.

The Church

We believe that the church is both local and global. It is global in that all Christians of all cultures are joined together in one large church family. It is local in that there are collections of believers who gather together regularly to worship God in their communities and continue the work of Jesus Christ through the aid of the Holy Spirit.

Jesus

We believe that Jesus Christ is the perfect representation of God: completely human and wholly God. He committed no wrong during His lifetime.
Jesus Christ fulfilled justice for our wrongdoing through His execution on the cross where He willingly received judgment that was rightfully ours. To prove His innocence, God raised Christ from the dead three days after His execution (on what we celebrate as Easter). Christ now lives with God where He assists His church. He has promised to return someday.

Heaven

We believe that when we die, we are united with Christ and will live forever.

Nëse keni pyetje na kontaktoni

Your Name

Your Email

Your question

Kisha Ungjillore e Vëllezërve Vlorëa